Bestuur en leden wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022

Update gevolgen coronavirus voor schietsport

Maatregelen i.v.m. coronacrisis blijven van kracht tot medio december 2020

Avond-lockdown treft ook schietsportverenigingen

maandag 29 november 2021

Met ingang van zondag 28 november 2021 zijn door het kabinet de maatregelen in verband met de coronapandemie voor de sportverenigingen – en dus ook alle schietsportverenigingen – in Nederland weer verscherpt. De schietsportbeoefening binnen en buiten, alsmede wedstrijden mogen doorgaan, maar niet meer tussen 17.00 uur en 05.00 uur.

Dat is een ingrijpende maatregel, omdat veel schietsportverenigingen hun verenigingsmomenten in de avond hebben. Sommige verenigingen kunnen wellicht voor een deel van hun leden de openingstijden verplaatsen naar overdag, maar dat kan niet altijd. De maatregel geldt in ieder geval tot 19 december 2021.

Deze maatregel komt bovenop de al van toepassing zijnde maatregelen, en dat zijn de volgende:

 • Op binnen-schietbanen is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Op buiten-schietbanen is een coronatoegangsbewijs niet verplicht, maar wel bij gebruik van de voorzieningen binnen (zoals kleedkamers, toiletten, kantine, enzovoorts).
 • Tijdens binnen- en buiten-schietsportbeoefening mogen er geen toeschouwers aanwezig zijn.
 • Daar waar dat mogelijk is, geldt 1,5 meter afstand tot elkaar houden. De KNSA adviseert verenigingen om een reserveringssysteem te (blijven) gebruiken en de schietpunten om-en-om te benutten, dan wel de schietpunten van elkaar te scheiden door middel van een wand of schot.

Inmiddels is het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF op deze nieuwe situatie aangepast. Voor dat Protocol klik hier: Protocol Verantwoord Sporten

Coronamaatregelen per 13 november hebben ook consequenties voor schietsportverenigingen

maandag 15 november 2021

Nadat met ingang van 6 november 2021 het voor sporters en bezoekers verplicht is om op binnen-schietbanen het coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen, zijn er per 13 november – vanwege de oplopende besmettingen – weer extra maatregelen afgekondigd door het kabinet. Deze nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor de schietsportverenigingen, namelijk:

 1. Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 2. Sportkantines moeten ’s avonds om 20.00 uur sluiten en vaste zitplaatsen (de zogenaamde ‘placering’) zijn verplicht.
 3. Als het mogelijk is, moeten schietsportverenigingen weer de 1,5 meter afstand in acht nemen. De KNSA adviseert daarom haar verenigingen – voor zo ver dat niet nog steeds het geval was – om het reserveringssysteem weer te hanteren. Voorts adviseert de KNSA haar verenigingen om, indien mogelijk, de schietpunten om-en-om te gebruiken en/of schotten tussen de schietpunten te plaatsen.

Voor nadere informatie kunt u nog raadplegen het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, dat inmiddels via hun website te downloaden is.

Coronatoegangsbewijs verplicht voor binnen-schietbanen

donderdag 4 november 2021

Met ingang van zaterdag 6 november 2021 zijn sporters en bezoekers van 18 jaar en ouder verplicht om in de binnen-sportaccommodaties en dus ook de binnen-schietbanen, het coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen. Dit is een aanvulling op de eerdere verplichting tot het tonen van het CTB in de sportkantines. Deze verplichting geldt nu ook voor het terras en voor andere binnen-faciliteiten, zoals de toiletten.

Buiten-schietbanen

Het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs geldt niet voor sporters en bezoekers van buiten-sportaccommodaties en dus ook niet voor de buiten-schietbanen. Zodra echter deze sporters of bezoekers van buiten-accommodaties de binnen-accommodaties betreden – bijvoorbeeld voor een bezoek aan de kantine – geldt de verplichting weer wel.

Maatregelen i.v.m. corona crisis blijven van kracht tot 19 januari 2021

Beste leden,

Helaas is onze baan i.v.m. de Lock down vanaf vandaag tot en met 19 januari 2021 gesloten.
Ook de 100 m baan in Gennep is gesloten.

Hopelijk gaan we 20 januari 2021 weer open en kunnen we elkaar weer ontmoeten en genieten van onze mooie sport.

We wensen iedereen hele fijne kerstdagen, een goed uiteinde, een goed begin en blijf gezond.

Met vriendelijke groeten,  Rosemarie, Peter, Xander en André

 

 

 

 
Woensdag 24 juni 2020

Beste leden,

Het hoge woord is eruit, en ook onze baan mag en gaat per 1 juli open.
Natuurlijk gelden wel de corona maatregelen die voor iedereen gelden zoals de 1,5m regel, handen ontsmetten en bij klachten kom je niet.

Binnenschietbanen per 1 juli 2020, onder voorbehoud, weer open

donderdag 28 mei 2020

Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzichte van de eerdere routekaart van het kabinet, waarin was vastgesteld dat binnensporten pas vanaf 1 september 2020 zouden zijn toegestaan. Deze openstelling geldt wel onder het voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland eind juni nog onder controle is. Het kabinet kan dus alsnog in de loop van juni besluiten om de openstelling per 1 juli nog geen doorgang te laten vinden.

De KNSA is zeer verheugd met dit besluit omdat veel schietsportverenigingen en sportschutters weer snakken naar het beoefenen van de schietsport in hun vertrouwde omgeving. Een intensieve lobby van alle sportbonden waaronder de KNSA, verenigd in de landelijke sportkoepel NOC*NSF, heeft tot dit resultaat geleid. Uiteraard zal de openstelling, als die op 1 juli doorgaat, onder restricties moeten plaatsvinden, zoals: minimaal 1,5 meter afstand behouden, het beschikken over een goede luchtverversing, een reserveringssysteem en voorlopig geen wedstrijden. Het kabinet zal in de komende tijd nog nadere voorwaarden voor deze openstelling bekend maken. De openstelling geldt dan onder die uitdrukkelijke voorwaarden.

In de komende tijd zal de KNSA via haar geëigende kanalen, de schietsportverenigingen nader informeren over de wijze waarop zij hun accommodatie dan het beste weer open kunnen stellen, alsmede de daarvoor vereiste model protocollen beschikbaar stellen.

Sportkantines eveneens per 1 juli 2020 open

Gelijktijdig met het besluit om de binnensportaccommodaties weer open te stellen per 1 juli, heeft het kabinet tevens besloten om ook de openstelling van sportkantines per 1 juli 2020 toe te staan, onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor de openstelling van de binnensportaccommodaties. Daarmee wordt het voor alle verenigingen – dus ook voor schietsportverenigingen die over buitenbanen beschikken die reeds opengesteld waren en die hun kantine nog dicht moeten houden – mogelijk om hun sportkantine per 1 juli 2020 weer te openen. Ook voor deze openstelling zal de KNSA de komende tijd model protocollen beschikbaar stellen, teneinde op een zorgvuldige en verantwoorde wijze de sportkantines weer in gebruik te kunnen nemen.

Maatregelen corona verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

woensdag 22 april 2020

De wettelijke verplichting, in verband met de coronacrisis, tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) is verlengd tot 20 mei 2020.

Daarop is voor de sport wel een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde jeugdsporters. Die uitzondering komt erop neer dat met ingang van 29 april 2020 jongeren tot en met 18 jaar in verenigingsverband hun sport weer mogen beoefenen, mits die beoefening buiten plaatsvindt en de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. In de schietsport zijn er niet veel jeugdige sportschutters, maar tot en met 18 jaar zijn dat toch nog ruim 1.200 jeugdsportschutters, verdeeld over bijna 300 schietsportverenigingen.

Deze verenigingen kunnen dus aan jongeren weer schietsport aanbieden met inachtneming van de volgende voorschriften:

 • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden; dus het geldt alleen voor Pistool- en Geweer-buitenbanen en voor Kleiduivenschietsportaccommodaties.
 • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
 • Er mag geen kantine en er mogen geen kleedkamers gebruikt worden.
 • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
 • De schietsport moet worden beoefend door jongeren onder leiding van een deskundige trainer of begeleider, zonder dat ouders daarbij aanwezig zijn. Ouders mogen hun kinderen dus bij de (buiten-)accommodatie afzetten en daarna weer ophalen, maar hebben geen toegang tot de accommodatie.
 • Schietsportverenigingen moeten hun gemeentebestuur informeren wanneer zij weer activiteiten (voor jongeren) gaan toestaan. Het kan zijn dat het gemeentebestuur nog nadere afspraken met het desbetreffende verenigingsbestuur wil maken.

KNSA-wedstrijden en KNSA-activiteiten

Al eerder heeft het KNSA-bestuur besloten om alle wedstrijden en andere activiteiten tot 1 juni 2020 af te gelasten. Die maatregel blijft nog steeds van kracht en pas in de loop van de maand mei zal het KNSA-bestuur een besluit nemen omtrent het wel of niet continueren van deze maatregel. Indien daarin een versoepeling plaatsvindt, zal dat uiteraard onder strikte voorschriften geschieden.

Voor grote evenementen (zoals SchietsportTOTAAL) geldt dat deze sowieso niet zijn toegestaan tot 1 september 2020. Het KNSA-bestuur heeft SchietsportTOTAAL in een eerder stadium voor dit jaar afgelast.

Degenen die alle maatregelen van het kabinet nog een keer willen nalezen, kunnen hierover het nieuwsbericht van 21 april 2020 waarin ook de sport separaat genoemd wordt, nalezen:

woensdag 1 april 2020

De wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties – en dus ook die voor de schietsport – in Nederland wordt verlengd tot en met 28 april 2020.

Dat betekent dat in ieder geval tot die datum schietsportverenigingen geen activiteiten mogen organiseren en dat alle verenigingsactiviteiten tot nader order zijn afgelast. Het is nog ongewis of deze maatregel na 28 april verlengd wordt.

Al eerder maakte de KNSA bekend dat de activiteiten en evenementen die onder auspiciën van de KNSA worden georganiseerd, zoals wedstrijden, kampioenschappen, opleidingen, bijeenkomsten, vergaderingen, enzovoorts, zijn afgelast tot in ieder geval 1 juni 2020.

Een besluit omtrent het wel of niet doorgaan van het evenement SchietsportTOTAAL (eind juni/begin juli 2020) wordt later genomen door het KNSA-bestuur.

Update gevolgen coronavirus voor schietsport en KNSA

De ontwikkelingen en maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Met deze update  informeren wij u over die ontwikkelingen en de besluiten die de KNSA in verband daarmee heeft genomen.

KNSA-activiteiten:
Al eerder heeft het KNSA-bestuur besloten – mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM – om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met 31 maart 2020. Die datum wordt nu, in verband met een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties door de Nederlandse regering, verlengd tot in ieder geval 6 april 2020.

Tot die tijd zijn dus alle KNSA-wedstrijden, alle opleidingen, cursussen en andere bijeenkomsten geannuleerd.

Sluiting schietsportverenigingen:
Al eerder adviseerde het KNSA-bestuur haar verenigingen om per direct tot sluiting over te gaan. Inmiddels is er nu dus een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties in Nederland, en moeten alle schietsportverenigingen en schietsportaccommodaties hun deuren dus sluiten tot in ieder geval 6 april aanstaande. Als gevolg hiervan zal ook het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL (District 1) op 3, 4 en 5 april 2020 geen doorgang vinden, zoals ook al eerder was besloten.

Schietbeurten:
Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

De KNSA heeft vanwege het coronavirus alle bij haar aangesloten verenigingen geadviseerd hun verenigingsactiviteiten per direct, en in ieder geval tot en met 31 maart 2020 af te gelasten.
Het bestuur van SV Strijdlust ’87 heeft dit advies overgenomen.
De baan zal daarom in ieder geval tot en met 31 maart 2020 gesloten zijn.
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dat via de website gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur SV Strijdlust ‘87